Sociální podnikání

Naplnění principů sociální podnikání

Tempass Tech je sociální podnik​

Zavazujeme se dodržovat principy sociálního podnikání.

Sociálním podnikem se v České republice mohou nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5 znaků/principů sociálních podniků. Ty, ve spolupráci se sdružením TESSEA, vydefinovalo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Podívejme se, jak tyto znaky naplňuje náš sociální podnik Tempass Tech s.r.o.

1.

Sociální podnik plní společensky prospěšný cíl​

Společnost TEMPASS Tech, s.r.o., se hlásí k myšlence komunitní podpory lidí. V oblasti zaměstnávání garantuje zaměstnávat minimálně 31% zaměstnanců ze skupiny osob na trhu práce znevýhodněných. Do této skupiny se řadí především osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než jeden rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, mládež sociálně vyloučená nebo sociálním vyloučením ohrožená, dále též osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách a další osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Tímto bude společnost TEMPASS Tech, s.r.o., přispívat ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování.

2.

Sociální podnik naplňuje sociální prospěch

Společnost TEMPASS Tech, s.r.o., se zavazuje vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, aby byl zajištěn jejich přístup k informacím (např. plány a strategie společnosti, přehled obratů, apod.), aby byl umožněn jejich kariérní růst tam, kde je to možné, včetně růstu úrovně jejich vzdělávání a pracovních dovedností (kurzy, školení, apod.). Zaměstnanci jsou během zkušební doby seznamování se strukturou společnosti a jejího řízení, přehledem jednotlivých pozic a možnostmi jejich dosažení, náplněmi práce, možnosti úvazků, mzdovými předpisy, jakož i možnostmi výběru benefitů a participaci na chodu společnosti (poradní hlas každého ze zaměstnanců na valné hromadě společnosti při strategických rozhodnutích).

3.

Sociální podnik má i ekonomický prospěch

Společnost TEMPASS Tech, s.r.o., se zavazuje, že minimálně 51% zisku bude reinvestováno do rozvoje společnosti, zejména do zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákupu nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů firmy, do plnění obecně prospěšného cíle organizace, do vytvoření zázemí pro nové zaměstnance.

V oblasti práv zaměstnanců klade společnost důraz na dodržování základních etických a pracovně-právních principů (právo na adekvátní mzdu, možnost vzdělávání, dostatečnou informovanost, soukromí apod.). Zaměstnancům společnosti je poskytována (vedle běžné zkušební doby) základní doba na jejich adaptaci v nových pracovních podmínkách, je jim garantován mzdový růst v souvislosti s jejich zaškolením a v závislosti na jejich výkonech a po celou dobu smluvního vztahu je jim garantována psychosociální podpora sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků společnosti.

4.

Sociální podnik vyhodnocuje zpětnou vazbu

Zaměstnanci budou mít dále možnost podávat stížnosti, své náměty a připomínky dle zavedených vnitřních směrnic. Ve společnosti budou pravidelně probíhat šetření, která budou sloužit ke zjištění aktuální situace mezi zaměstnanci, naplňování jejich zaměstnaneckých potřeb a poměrů a vztahů uvnitř společnosti.

5.

Sociální podnik se aktivně snaží o enviromentální a místní prospěch

Společnost TEMPASS Tech, s.r.o., je společností regionálně a environmentálně orientovanou, tedy uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá místnímu rozvoji a zohledňuje environmentální aspekty. Společnost TEMPASS Tech, s.r.o., dále podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni, dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí.